ข่าวสาร

Centaur - ผู้ทรงกำลัง

 

  


  

    

  

    

 

   

 

 

 x11

 

 

 x2x2x1

 

 

 x4x4x3

 

 

 x2x2x1

 

 

 x3x3x3

 

 

 x5x5x5

 

 

 x2x2x1

 

 

 x3x3x3

 

 

  x5x5x5