บริการลูกค้า

Terms of Service

GameForest เคารพต่อสิทธิความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของผู้ใช้บริการทุกท่าน GameForest เข้าใจดีว่าบริการและธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ตต่างๆ ที่ผู้ใช้บริการได้ทำกับ GameForest มีความหลากหลาย GameForest จึงตระหนักถึงความสำคัญในการคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการ

ดังนั้น GameForest จึงใช้ระบบรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานระดับสากล เพื่อคุ้มครองข้อมูลข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการ
ทุกท่านโดยข้อมูลจะถูกเก็บเป็นความลับและจะไม่อนุญาตให้ผู้อื่นเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้

GameForest จะไม่เปิดเผยข้อมูลของท่านเพื่อผลประโยชน์ใดๆ เว้นแต่

1. GameForest ได้รับความยินยอมจากผู้ใช้บริการ เพื่อการใช้บริการและ/หรือรักษาผลประโยชน์ของผู้ใช้บริการเอง

2. เพื่อใช้ศึกษาพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการของเราให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการมากขึ้นเท่านั้น

3. การเปิดเผยข้อมูลนั้น ๆ เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย หรือตามคำสั่งของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง

ภัยในข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผู้ใช้บริการ ท่านควรปฏิบัติตามคำแนะนำ ข้อกำหนด หรือเงื่อนไขการให้บริการในแต่ละเว็บไซด์ของ GameForest โดยเคร่งครัด

Disclaimer

1. เนื้อหา

ผู้ใช้บริการรับทราบและตกลงอย่างชัดแจ้งว่า GameForest ไม่มีความรับผิดชอบต่อความผิดพลาดของเนื้อหา (หมายถึง ข้อความ ภาพประกอบ รูปถ่าย เครื่องหมายการค้า ข้อมูล หรือ ส่วนประกอบอื่นใด) ใดๆในเว็บไซด์ต่างๆ ของ GameForest ที่อาจมีผลมาจากการไม่ใช่ข้อมูลล่าสุด หรือมีการพิมพ์ข้อมูลผิดพลาด และ GameForest ขอสงวนสิทธิการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเนื้อหาต่างๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า; ความรับผิดชอบทางสินค้าและบริการ การแสดงความคิดเห็น และการเชื่อมต่ออื่นใด ที่จัดสรรขึ้นภายใต้เว็บไซต์ของ GameForest ไม่ได้รับการสำรวจ รับรองความถูกต้อง ตรวจสอบ หรือรับรองโดย GameForest แต่อย่างใดทั้งสิ้น

2. ระบบการให้บริการ

ผู้ใช้บริการรับทราบและตกลงอย่างชัดแจ้งว่า GameForest

ไม่มีความรับผิดชอบต่อการไม่สามารถเข้าใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของเว็บไซต์

3. การเชื่อมโยงไปสู่เว็บไซต์อื่นๆ

เว็บไซต์ของ GameForest มีจุดเชื่อมโยงข้อมูลไปยังเว็บไซต์อื่นที่ไม่ได้อยู่ในความดูแลของ GameForest การเชื่อมโยงข้อมูลไปยังเว็บไซต์อื่นผ่านเว็บของ GameForest เป็นสิ่งที่อยู่ภายใต้ความเสี่ยงของท่านเอง ดังนั้น GameForest ขอปฏิเสธความผิดชอบต่อผลอันใดที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดในการเชื่อมโยงหรือข้อมูลหรือกิจกรรมในเว็บไซต์อื่น ๆ เหล่านั้น ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

4. สิทธิของ GameForest

ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับว่าเครื่องหมายการค้า แนวคิดและรูปแบบในการนำเสนอ

รวมถึงซอฟท์แวร์ที่พัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในการให้บริการในเว็บไซต์ของ GameForest

เป็นงานที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ห้ามผู้ใดทำการทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข ลอกเลียนแบบ

หรือกระทำการอื่นใดไม่ว่าจะเป็นเพียงบางส่วนหรือทั้งหมดของงานดังกล่าว